انگیزش های درونی و بیرونی

نیازها حالت های انگیزشی را در ما به وجود می آورند که شامل انگیزش های درونی و بیرونی می شوند. اما مشاهده علیتی رفتار روزمره، حاکی از آن است که گاهی نیازهای ما خاموش هستند، یا حداقل جایی در گوشه هشیاری ما قرار دارندافراد همیشه انگیزش خودشان را از درون ایجاد نمی کنند، بلکه گاهی منفعل می شوند و به محیط چشم می دوزند تا برای آنها انگیزش تامین کند.

انگیزه درونی

انگیزش درونی شامل آرمان ها، رؤیاها و اهدافی می شود که افراد در درون خود شکل می دهند. اگر از انجام فعالیتی احساس رضایت درونی دارید، این بدان معناست که شما انگیزه درونی در انجام آن دارید. این احساس مثبت باعث می شود که فرد به صورت ناخودآگاه هر روز با انگیزه خاصی فعالیت خود را پی گیرد.

عوامل تقویت کننده انگیزش درونی:

  1.  اولین مولفه انگیزشی درونی، حس بقاست که در عرصه های تجاری در قالب نیاز به کسب درآمد و پول نمایانگر می شود.
  2.  دومین مؤلفه نیروی انگیزشی درونی، «میل به متفاوت بودن»، چه از طریق تلاش فردی و چه به عنوان بخشی از یک عامل بزرگتر است.
  3.  سومین مؤلفه نیروی انگیزشی درونی، گرایش عمومی به کسب لذت و مشارکت در تجارب لذت بخش است.

انگیزش های درونی و بیرونی

انگیزه بیرونی

این نوع از انگیزه از سوی منابع خارجی ایجاد می شود و منشاء اثر گذار روی فرد محیط پیرامون وی است و این محیط است که او را ترغیب به انجام فعالیتی می کند.

عوامل تقویت کننده انگیزش بیرونی:

  1. به تأثیر همسن و سالان یا همکاران یا فشارهای سازمانی اشاره کرد.
  2. انگیزه بسیاری از افراد برای کارآفرینی از جمله محققان، در نیاز به مورد قدردانی واقع شدن، به رسمیت شناخته شدن و دریافت پاداش از یک منبع خارجی شکل می گیرد.
  3. انتشار مقالات متعدد، دریافت بودجه های پژوهشی، کسب امنیت شغلی و جوایز علمی همگی نمونه هایی از اهداف بیرونی هستند که باعث ایجاد انگیزه در پژوهشگران می شوند.

 

انگیزش های درونی و بیرونی

بعضی از انگیزه ها ممکن است همزمان درونی و بیرونی باشند. به عنوان مثال، مردم مجبورند برای داشتن یک زندگی معمولی، درآمد کسب کنند، اما بعضی از افراد دوست دارند برای ارضای یک انگیزه بیرونی مانند تحسین دوستان و اطرافیان به مقام و مرتبه عالی برسند.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه