سیاست های کلی و برنامه اجرایی انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، به تصویب هیات مدیره رسید.

هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن برگزار شد و طی آن، سیاست های کلی و برنامه های اجرایی انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران در سومین دوره فعالیت، به تصویب هیات مدیره انجمن رسید.

این برنامه، قبلا برای تشریک فکر و تجمیع نظرات، در اختیار اعضای هیات مدیره انجمن قرار گرفته و نظرات اعضای هیات مدیره تجمیع گشته بود.

در مرحله حاضر و پس از جمع آوری و اعمال نظرات اعضای هیات مدیره، سیاست های کلی و برنامه های اجرایی انجمن، جهت دریافت نظرات اعضای انجمن اطلاع رسانی می شود. نسخه حاضر به عنوان نسخه ۰۲ برنامه می باشد و پس از جمع آوری نظرات اعضای انجمن، نهایی می شود.

این برنامه بصورت دوره ای، ویرایش و بروزرسانی خواهد شد.

 

سند سیاست های کلی و برنامه اجرایی انجمن

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه